فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم قرارداد قرارداد پژوهشي شرکت ملی گاز قابل تبدیل برای شرکت های دولتی ، ارگان ها و شرکت های خصوصی با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)10 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم قرارداد قرارداد پژوهشی شرکت ملی گاز قابل تبدیل برای شرکت های دولتی , ارگان ها و شرکت های خصوصی با فرمت |لینک فایل|krj
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم قرارداد قرارداد پژوهشي شرکت ملی گاز قابل تبدیل برای شرکت های دولتی ، ارگان ها و شرکت های خصوصی با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)10 صفحهرا مشاهده می نمایید .

فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم قرارداد قرارداد پژوهشي شرکت ملی گاز قابل تبدیل برای شرکت های دولتی ، ارگان ها و شرکت های خصوصی با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)10 صفحه با قابليت ويرايش و چاپ در دسترس شماست.

براي دانلود فرم از کادر زير اقدام به دانلود نماييد.

قرارداد پژوهشي

شماره پيمان :

اين قرارداد بين شركـت ملّي‌گاز ايران به نمايندگي كه در ايـن قرارداد كارفرمـا ناميده مي‌شـود از يـك طرف و به نمايندگي که در این قرارداد واحد پژوهشي ناميده مي‌شود از طرف ديگر، برطبق مقررات و شرايطي كه ذيلاً ذكر مي‌شود ، منعقد مي‌گردد.

‌نشاني طرفين :

آدرس كارفـرمـا :

تلفن : فاكس :

آدرس واحد پژوهشي:

تلفن : فاكس:

كد اقتصادي:

ماده 1) - موضوع :

موضوع قرارداد عبارتست از اجراي پروژه :

« »

ماده 2) مبلغ :

كل مبلغ قرارداد جهت اجراي موضوع ماده 1، ريال مي‌باشد.

ماده 3 )- مدت :

مدت اجراي کامل قرارداد ماه مي باشد که پس از امضاي طرفين و از تاريخ ابلاغ کتبي کارفرما به واحد پژوهشي رسماً آغاز ميشود و برنامه زمانبندي مراحل مختلف اجرائي به شرح پرسشنامه ضميمه ( پيوست1 ) مي باشد.

تبصره : در مواردي که خارج از قصور واحد پژوهشي باشد، تمديد مدت قرارداد با درخواست کتبي واحد پژوهشي، تائيد ناظر و با موافقت کارفرما، امکان پذير مي باشد.

ماده 4) – مراحل اجرايي :

خدماتي که توسط واحد پژوهشي به موجب مفاد اين قرارداد به انجام مي رسد، بايد شامل موارد مندرج در پرسشنامه پژوهشي
( پيوست1) باشد که جزء لاينفک قرارداد مي باشد.

تبصره: مراحل اجرايي پروژه براساس پيشنهاد واحد پژوهشي و تائيد کارفرما تعيين مي شود.

ماده 5) – نحوه تسليم و تصويب مدارک و گزارشها

واحد پژوهشي گزارشهاي پروژه را در پايان هر مرحله از قرارداد در دو نسخه تکثير و به همراه يک نسخه نرم افزاري به کارفرما تسليم مي کند . کارفرما يک نسخه از آن را براي ناظر پروژه ارسال مي نمايد، که ناظر نيز موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه آنها را بررسي و نظر خود را با درج موارد براي کارفرما ارسال نمايد که در صورت تائيد گزارش مربوطه توسط ناظر و کارفرما مطابق ماده 12 عمل خواهد شد.

درصورت اعلام نظر اصلاحي از سوي کارفرما ، واحد پژوهشي موظف است ظرف مدت يک ماه يا ده درصد کل مدت قرارداد
( هر کدام که بيشترباشد) گزارش اصلاح شده را در دو نسخه تهيه و به همراه نسخه نرم افزاري مجدداً به کارفرما تسليم نمايد .

تبصره1: گزارشهای هرمرحله بایکدیگر قابل ادغام نیست مگر درشرایط استثنایی بادرخواست واحد پژوهشی و موافقت کتبی کارفرما.

تبصره 2: در صورتی که کارفرما ظرف مدت دو ماه پس از دریافت گزارش واحد پژوهشی، نظر خود را در مورد آن اعلام نکند گزارش مربوطه تصویب شده تلقی می گردد.

تبصره 3: واحد پژوهشی موظف است حسب درخواست کارفرما نتایج پژوهشی موضوع قرارداد را به صورت سمینار در محل
مورد نظر کارفرما ارائه نماید.

ماده 6) – همکاران پروژه

کلیه کسانی که بامعرفی واحد پژوهشی درجهت تحقق اهداف این قرارداد خدمات دائم و یا موقت ارائه می نمایند همکار پروژه می باشند که با مسئولیت واحد پژوهشی انجام وظیفه می نمایند. کارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به همکاران پروژه نخواهد داشت.

تبصره 1: واحد پژوهشی موظف است در هنگام انعقاد قرارداد نسبت به معرفی كليه نفرات تیم همکار در اجرای پروژه اقدام و پس از تائید کارفرما مطابق ماده 3 قرارداد ، شروع بکار نماید.

تبصره2:هرگونه تغییر درتیم همکاران پروژه ذكر شده در پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي، اعم ازجایگزینی و حذف منوط به اخذموافقت کتبی کارفرما می باشد.

ماده 7) – تسهیلات کارفرما:

کارفرما حتی المقدور تدابیر لازم جهت تسهیل روند انجام قرارداد را اتخاذ خواهد نمود .

ماده 8) – ناظر کارفرما:

کارفرما براساس ضوابط خود یک یا چند نفر متخصص و مرتبط با موضوع را به عنوان ناظر / ناظرین پروژه تعیین و پس از انعقاد قرارداد به واحد پژوهشی معرفی می نماید. مسئولیت و چگونگی ارتباط ناظر/ ناظرین با واحد پژوهشی را ضوابط کارفرما
تعیین مینماید.

ماده 9)- پیش پرداخت :

براساس درخواست واحد پژوهشی، کارفرما عنداللزوم می تواند حداکثر تا بيست درصد مبلغ موضوع ماده 2 را پس از ابلاغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت، بدون کسر کسور قانونی در مقابل ضمانت نامه بانکی یا هر گونه تضمین معتبر مورد تائید کارفرما،
به واحد پژوهشی پرداخت کند. این مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب کسر و تضمین واحد پژوهشی نیز به همان نسبت آزاد میشود.

تبصره 1: در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد ، هرگاه در تسویه حساب نهایی ، واحد پژوهشی بابت پیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد، موظف است مبالغ بدهکاری را پرداخت کند و در غیر اینصورت کارفرما نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده ها، تضمینها و سایر مطالبات واحد پژوهشی ، با اخذ هزینه های مربوط ، اقدام می نماید.

تبصره 2 : شروع قرارداد از زمان ابلاغ کتبی کارفرما، موضوع ماده 3 قرارداد ، بوده و ارتباطی با وصول پیش پرداخت ندارد .

ماده 10) - تضمين حسن انجام كار

برای حصول اطمینان از حسن انجام کار ، ده درصد از هر پرداخت واحد پژوهشی به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداری می شود.

تبصره 1: در صورت فسخ قرارداد ، تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می شود.

تبصره 2: تضمین یاد شده درخاتمه قرارداد و درصورت رضایت کارفرما از عملکرد واحد پژوهشی و با رعایت ماده 15قرارداد آزاد میشود.

ماده 11 )- مالیات بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی

پرداخت هرگونه ماليات ، عوارض، حق بيمه تامين اجتماعي و ساير حقوق دولتي مربوط به واحد پژوهشي و كاركنان او و نيز حقوق گمركي و عوارض مربوط به لوازم و وسايل مورد نياز واحد پژوهشي كه در تاريخ امضاي اين قرارداد برقرار است،
به عهده واحد پژوهشي است . مبالغي از اين مالياتها و عوارض و بيمه و ساير حقوق دولتي كه بايد طبق قوانين و مقررات از طريق كارفرما وصول شود ، از پرداختهاي واحد پژوهشي كسر مي‌شود و به حساب وي به مراجع مربوط ، حواله مي‌گردد.

ماده 12) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد :

كل مبلغ قراردادموضوع ماده2،براساس زمانبندي مراحل.................................

توجه داشته باشيد، محصولات اين فروشگاه گارانتي بازگشت تمام مبلغ را دارند، به اين صورت که اگر محصولي از نظر صحت محتوا مشکلي داشت طي چهار روز با ثبت مشکل در بخش پشتيباني، مبلغ دريافت شده کاملا بازگردانده مي شود
با تشکر
فروشگاه فايل زندگي
فروشگاه مورد اعتماد شما